RYUKYU KOBUDO TESSHIN KAN

        RANK REQUIREMENTS

 

 

IKKYU  (1 year of practice)

Bo no Kihon

Maezato no Tekko

Shushi no Kun (Sho)

Maezato no Nunchaku

 

SHO DAN  (2 yrs of practice)

Akamine no Nunchaku

Sakugawa no Kun (Sho)

Chikin Shitahaku no Sai

Min. 15 yrs. of age

 

NI DAN  (4 yrs of practice)

Shushi no Kun (Dai)

Chatan Yara no Sai

Bo tai Sai Yakusoku Kumite

Min. 18 yrs.of age

 

SAN DAN  (7 yrs of practice)

Hama Higa no Tunfa

Hama Higa no Sai

Sakugawa no Kun (Dai)

Min. 22 yrs. of age

 

YON DAN  (10 yrs of practice)

Shirotaro no Kun

Tawata no Sai

Kanegawa no Tinbe / Rochin

Min. 25 yrs. of age

 

GO DAN  (15 yrs of practice)

Yonegawa (Yuniga) no Kun

Kojo(Kugusuku) no Sai

Kanegawa Ni Cho no kama

Min. 30 yrs. of age

 

SHIHAN (Teaching License)

Thesis on Ryukyu Kobudo

Min. 32 yrs. of age

 

ROKU DAN

Choun no Kun

Tsuken Sunakaki no Eku (Chikin Shinagaki)

15 years practice and Min. 32 yrs. of age

 

NANA DAN

Urasoe(Urashi) no Kun

22 years practice and Min. 42 yrs. of age

 

HACHI DAN

Chinen Shikiyanaka no Kun

35 years practice and Min. 50 yrs. of age

 

KU DAN

35 years practice and Min. 55 yrs. of age

 

JU DAN

40 years practice and Min. 60 yrs. of age

TESSHINKAN RANK

REQUIRMENTS

  Sho Shin

 Suna O